Authors
Arkady Dubnov

Political analyst at Moskovskiye Novosti newspaper.