Authors
Svetlana Babayeva

RIA Novosti Senior Analyst.