Authors
Vitaly Tretyakov

Vitaly Tretyakov is Editor-in-chief of «Politichesky Class» magazine